برنامه_کنکور

تاریخ دقیق آزمون های کتبی با هماهنگی بین دفتر آموزشگاه و کارآموزان با توجه به تاریخ های اعلام شده در پورتال فنی و حرفه ای خواهد بود و تاریخ معین و قطعی مطابق گذشته نخواهد داشت.

 

و تاریخ آزمون های عملی نیز ماهانه از طریق فنی و حرفه ای اعلام می گردد و اطلاع رسانی به کارآموزانی که نمره قبولی در آزمون کتبی را کسب نموده اند  از طریق آموزشگاه صورت خواهد پذیرفت.

RSS not configured