سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات شغلی در گروه شغلی صنعت , ابر حرفه مدیریت صنایع , حرفه نگهداری و تعمیرات می باشد. این شغل دارای شایستگی هایی از جمله سازماندهی امور فنی- مدیریت فنی- بهره وری سیستم های نت – نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت – اطمینان( RCM)-استقرار فرایند نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر( TPM) انجام محاسبات فنی و اقتصادی در مهندسی نت – بازرسی های فنی و تعمیرات پیشگیری  PM – سازماندهی امور فنی – مدیریت فنی می باشد . این شغل با مشاغلی همچون مدیر تولید و مهندسی صنایع و سیستم و اپراتور تولید و سرپرست انبار در ارتباط است.

استاندارد سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات

system-administrator_277904-6997