مهندسی صنایع و سیستم شغلی در گروه شغلی صنعت , ابر حرفه مدیریت صنایع , حرفه مهندسی صنایع می باشد. این شغل دارای شایستگی هایی از جمله سیستم و فرآیندهای سیستم ،ارزیابی کار و زمان ، مدیریت تولید ، تنظیم سیستم های تولید ، اجرای استاندارد های ت مین کیفیت ، مدیریت منابع انسانی ، بهبود و بهینه سازی سیستم ، کنترل آمار سیستم ، طراحی صنعتی ، مدیریت کنترل پروژه ، شبیه سازی سیستم وتهیه طرح ، نقشه و انجام محاسبات لی آت ماشین آالت می باشد و این شغل با مشاغلی همچون مدیر تولید و کارشناس مهندسی کیفیت و سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)در ارتباط است.

استاندارد مهندسی صنایع و سیستم

future-production-process-with-info-graphic-chart_159757-49